Algemene verkoopsvoorwaarden 

Bij het ondertekenen van de verkoopsofferte die inclusief plaatsing is voorzien, wordt de overeenkomst een aannemingsovereenkomst. 

De planning die gecommuniceerd wordt bij de verkoop kan niet als bindend worden aanzien, maar biedt de koper een indicatieve maar realistische termijn in planning van de werken. 

Indien de koper delen van de werken in eigen beheer doorvoert, kan men niet verantwoordelijk worden gesteld naar de termijn van oplevering der werken 

De startdag van de werken wordt bepaald door de klant enerzijds en de levertermijnen van de materialen anderzijds. 

Om de overlast naar de klant te beperken, zal Altera Vita bv pas starten na ontvangst van alle bestelde goederen.  

Er kunnen geen goederen besteld worden alvorens er een ondertekende overeenkomst aanwezig is en een plaatsbezoek is uitgevoerd. 

De prijs in de overeenkomst is bindend, doch kunnen er meerwerken gevorderd worden indien er zich bij de breekwerken of installatie onvoorziene omstandigheden voordoen. 

Werken die niet omschreven zijn in de offerte zijn ook niet voorzien. 

Indien er zich meerwerken voordoen, zal de klant hiervan op de hoogte worden gebracht. Dit zal mondeling ter plaatse gebeuren om de werken niet te vertragen. Doch zijn vertragingen in de werken mogelijk omwille van deze niet voorziene werken. 

Kitwerken aan betegeling worden steeds standaard mee voorzien. Kitvoegen dienen steeds als onderhoudsvoegen aanzien worden, de klant dient deze op regelmatige basis te controleren en indien nodig te vernieuwen. 

De koper ontvangt van Altera Vita bv een startdatum en verbindt zich ertoe om ervoor te zorgen dat men toegang heeft tot de werf volgens afspraak. 

Indien de toegang tot de werf niet nagekomen wordt door de koper, kan er een wachtvergoeding aangerekend worden van 50€/uur en dit per persoon. 

Tijdens de werken van Altera Vita bv is het niet toegestaan om andere werken in te plannen in deze ruimte. 

Vertikaal transport is nooit inbegrepen in de prijs, tenzij anders vermeld in de overeenkomst 

Voor onze producten gelden de gebruikelijke fabrieksgaranties 

Er kan geen beroep gedaan worden op garanties indien een foutief gebruik de oorzaak is van de geleden schade. 

De overeenkomst geldt volgens het Belgisch recht, bij een geschil zal deze beslecht worden bij de Kamer van Koophandel te Turnhout.  

Indien er een geschil ontstaat omtrent de kwalitatieve afwerking, zullen alle partijen zich wenden tot de Verzoeningscommissie Bouw VZW. Indien een technisch geschil kan U bijstand van een expert bekomen zonder nog de aannemer te moeten overtuigen van het nut ervan.